Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty w formie plików PDF mogą być niedostępne cyfrowo ze względu na ich graficzną formę, wynikającą ze skanowania oryginałów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą przełączać elementy nawigacji za pomocą klawisza [Tab],
  • skrót klawiszowy [Ctrl][+] służy do powiększania zawartości strony,
  • skrót klawiszowy [Ctrl][-] służy do pomniejszania zawartości strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Stanek, e-mail: ksiegowosc@dps-bystrzyca.pl, numer telefonu: 74 811 05 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej dla osób przewlekle somatycznie chorych ul. Górna 23.

Wejście główne do budynku bez barier architektonicznych. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową. Pomieszczenia sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone, znajdują się na każdej kondygnacji. W budynku nie ma platform, pochylni, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Każda osoba może uzyskać informację i pomoc od osób będących na dyżurze.
Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23, przy wjeździe po lewej stronie, wyznaczony jest parking. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku inwalidzkim mogą zaparkować bezpośrednio przed budynkiem, po lewej stronie. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej dla osób przewlekle psychicznie chorych Pl. Szpitalny 5.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy i od ogrodu. Wchodząc od ulicy należy pokonać jeden stopień. Od strony ogrodu można wejść do budynku po podjeździe z poręczami, po trzech stopniach lub skorzystać z windy osobowej przy pomocy osoby będącej na dyżurze. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w zewnętrzną windę osobową oraz schodołaz. Pomieszczenia sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone, znajdują się na każdej kondygnacji. W budynku nie ma platform, pochylni, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Każda osoba może uzyskać informację i pomoc od osób będących na dyżurze.
Miejsca parkingowe dostępne są w okolicy budynku. Na terenie posesji Pl.Szpitalny 5 od ogrodu istnieje możliwość zaparkowania pojazdu osoby z niepełnosprawnością. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opublikowano:
15.02.2021 (20:06)
Administrator serwisu
Autor: Alicja Stanek
Utworzono: 15.02.2021
Ilość wyświetleń: 1 441