Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwia

W sprawach należących do właściwości działania Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną bądź za pomocą platformy ePUAP,  a także osobiście w godz. od 7.00 do 15.00 w dni powszednie. Korespondencja wpływająca do Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej jak i wychodząca na zewnątrz podlega rejestracji w kancelarii jednostki a po dekretacji dyrektora zostaje przekazana do załatwienia poszczególnym pracownikom.
Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją począwszy od wpływu  lub powstania dokumentacji do momentu uznania jej za archiwalną, określa Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i Instrukcja w sprawie organizacji Składnicy akt.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z dnia 07.01.2016 r. poz.23).
Sprawy załatwiane w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej lub osobę upoważnioną do zastępstwa.
Użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję na adres /DPSBystrzyca/SkrytkaESP , korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: - ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
Nadzór nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję sprawuje kierownik administracyjno-gospodarczy.
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmujew poniedziałek w godzinach od 15:00-16:00, w pozostałe dni tygodnia od 11:00 do 12:00. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat DPS.

Opublikowano:
24.04.2020 (08:15)
Patrycja Mikołajczyk
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 17.03.2017
Ilość wyświetleń: 3 624