Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne nieudostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznych  zostaną  udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku  zgodnie z załaczonym wzorem.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona zostanie udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publiicznej na wniosek następuje bez  zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.
Dostep do informacji publicznych jest bezpłatny jednakże Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej może wyłączyć jawność informacji publicznych, nieudostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, będących w posiadaniu  Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ze względu na ochronę danych osobowych lub prawo do prywatności, w zakresie danych osobowych osób fizycznych.

plik PDF do pobrania:
wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opublikowano:
17.03.2017 (13:39)
Patrycja Mikołajczyk
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 06.12.2010
Ilość wyświetleń: 7 836