Statut Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zwany dalej Domem działa na podstawie

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964),
5) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego.

2. Siedzibą Domu jest miasto Bystrzyca Kłodzka.

Rozdział 2. Cel i zadania

§ 3.

1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla osób

1) przewlekle somatycznie chorych na oddziale przy ul. Górnej 23,
2) przewlekle psychicznie chorych na oddziale przy Pl. Szpitalnym 5.

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Rozdział 3. Organizacja

§ 4.

Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny Domu.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa

§ 5.

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 6.

Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 8.

Traci moc uchwała nr LIV/652/2006 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Statut Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej został uchwalony przez Radę Powiatu Kłodzkiego 30 listopada 2016 r. - Uchwała nr IX/74/2016

Opublikowano:
16.02.2017 (12:24)
Administrator serwisu
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 08.12.2010
Ilość wyświetleń: 9 371