To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2010 (08:43) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana struktury bip

Statut Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zwany dalej Domem działa w szczególności na podstawie :
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 217, poz. 1837),
5. niniejszego statutu.

§ 2

1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego.
2. Siedzibą Domu jest miasto Bystrzyca Kłodzka, ul. Górna 23.
3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy: Dom Pomocy Społecznej ul. Górna 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

Rozdział II
Cel i zadania
§ 3

1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Rozdział III
Organizacja
§ 4

Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 5

Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisach.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 6

Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.


Statut Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej został uchwalony przez Radę Powiatu Kłodzkiego 4 lipca 2006r - Uchwała nr LIV/652/2006

Opublikowano:
27.12.2010 (08:43)
Patrycja Mikołajczyk
Autor: Patrycja Mikołajczyk
Utworzono: 08.12.2010
Ilość wyświetleń: 4 663